HTCinside


Jak je vizualizace dat užitečná ve vzdělávání

Moderní vzdělávání pociťuje rostoucí potřebu jak nových pedagogických technologií využívajících efektivní metody využití reprodukce, tak i výzkumu určeného této technologii pro realizaci produktivního, osobnostně orientovaného, ​​kreativitě otevřeného vzdělávacího procesu.

Jak řešit problém zintenzivnění výukového přístupu spolu s dalšími prostředky, mimo jiné v rámci filozofie vizualizace psychologických reprezentací, psychologické vizualizace, pedagogické přípravy na profesionální využití vizualizace ve vzdělávacím procesu pro posílení vizuální kultury nebo vizualizační aplikace.

Vizualizace znamená jakýkoli způsob zajištění pozorovatelnosti reality a výsledkem vizualizace nebo vizuálního modelu – jakoukoli vizuálně vnímatelnou strukturu, která napodobuje podstatu předmětu poznání. Pro vizualizaci dat je nezbytné je nejprve správně naformátovat. Pokud to nedokážete, můžete se vždy obrátit na online platformy pro psaní, jako je Pro papíry a nechte si to udělat od profesionálních spisovatelů.

Aktivní využívání informačních a telekomunikačních technologií v procesu učení umožňuje přechod od pasivního vnímání vzdělávacího materiálu k aktivnímu, vědomému osvojování znalostí. Zvýšená motivace ke vzdělávací činnosti školáků spíše souvisí nikoli s samotným předmětem informatiky, ale s využíváním výpočetní techniky.

Poskytují jedinečnou příležitost realizovat princip „učení s vášní“. Jednou z účinných technologií pro podporu učení je metoda vizualizace vzdělávacích informací, jejíž vzdělávací hodnota je poměrně velká a odpovídá moderním požadavkům. Co je vizualizace?

Obsah

Proč potřebujeme vizualizaci dat?

datová studie

Vizualizace funguje jako mezičlánek mezi vzdělávacím materiálem a výsledkem tréninku, jako jakýsi epistemologický mechanismus, který vám umožňuje „zhustit“ proces poznání, očistit jej od drobných detailů a tím optimalizovat. Vizualizace poskytuje syntézu znalostí, umožňuje nepřímo a vizuálně znázorňovat studované jevy v těch oblastech, ve kterých je přímé zrakové vnímání obtížné nebo dokonce nemožné.

Zájem o vizualizaci je dán celým průběhem vývoje lidské činnosti, praxí v nejširším slova smyslu, nárůstem toku informací, pro jejichž rozvoj se tradiční metody a prostředky stávají nevhodnými, těžkopádnými.

Pro další akumulaci, asimilaci, uchovávání, zpracování a přenos informací ve všech sférách lidské činnosti jsou zapotřebí nové, kompaktní, mobilní prostředky k reflektování objektivního světa v mysli subjektu. Jedním z těchto nástrojů je vizualizace.

Potřeba kompaktnějších a efektivnějších výukových nástrojů se stává jedním z nejdůležitějších úkolů společnosti, která potřebuje systematické znalosti.

Co je vizuální model?

Výsledkem analýzy byl závěr, že vizuální model je výsledkem určité fáze utváření znalostí, včetně teoretických, viditelnou formou vyjadřuje své výsledky, odhaluje nedostatky a rozpory a slouží k hledání cest, jak prohloubit porozumění a další výzkum. Jako viditelná vizualizace se vizualizují nejen obrazy vnímání, ale také představy, myšlenky, teoretické konstrukce. Vizualizace usnadňuje překonání antagonismu mezi jevem a podstatou.

Proč to potřebujeme ve školství?

V rámci vzdělávacího procesu jsou řešeny otázky metodické přípravy budoucích specialistů, aby se formovala jejich připravenost efektivně řešit pedagogické problémy metodami strukturování, komprimace a vizualizace vzdělávacích znalostí, a to i pomocí multimédií, se schopností efektivně předložit vzdělávací materiál s podmínkou jeho systémové asimilace.

Žádné vědění si nemůže nárokovat status vědeckého charakteru bez vizuálních modelů. Metodika zviditelnění by se měla stát nedílnou součástí vyučovacího procesu učitelů.

Vizualizační techniky ve vzdělávacím procesu

  • Časová osa

Je to v podstatě tak, jak to zní. Je to časová osa, přímka, na které jsou události zakresleny v chronologickém pořadí. Časové osy nebo pásky se používají při práci s biografiemi nebo dílem spisovatele a také k vytvoření systematického pohledu na historické procesy u studentů. Další oblastí použití pro časové osy je projektové řízení. Časové osy v aktivitách projektu pomáhají účastníkům označit a vidět fáze realizace projektu, načasování jeho dokončení.

  • Myšlenková mapa

Je to grafický způsob prezentace myšlenek, konceptů, informací ve formě mapy skládající se z klíčových a vedlejších témat. To znamená, že je to nástroj pro strukturování nápadů, plánování vašeho času, zapamatování velkého množství informací, brainstorming.

  • Psaní

Jde o vizualizaci informací pomocí grafických symbolů, které jednoduše a odrážejí její obsah a vnitřní souvislosti. Techniku ​​rýsování vynalezl britský umělec Andrew Park. Psací výkon je především umění doprovodit mluvený projev „za běhu“ kresbami fixem na tabuli (nebo list papíru).

Typicky jsou ilustrovány klíčové body příběhu a vztah mezi nimi. Vytváření živých obrazů vyvolává v posluchači vizuální asociace s mluvenou řečí, což zajišťuje vysoké procento informační asimilace.

  • Infografika

Je to grafický způsob prezentace informací, dat a znalostí. Hlavními principy infografiky jsou obsah, význam, snadnost vnímání a alegoričnost. K vytvoření infografiky lze použít tabulky, diagramy, grafické prvky. Infografika ve vzdělávání není novým fenoménem. Ostatně dobře ilustrované tabulky na stránkách tutoriálů a map lze nazvat ukázkami výukové infografiky.

Závěrečné myšlenky

Vizualizace ve výuce vám umožňuje řešit řadu pedagogických úkolů: zajištění zintenzivnění učení, posílení vzdělávacích a kognitivních činností, formování a rozvoj kritického a vizuálního myšlení, vizuální vnímání, obrazové znázornění znalostí a vzdělávacích akcí, přenos znalostí a rozpoznávání vzorů, zvyšování vizuální gramotnosti a vizuální kultury…

Metodologicky kompetentní přístup k vizualizaci zajišťuje a podporuje přechod studenta na vyšší úroveň kognitivní činnosti, stimuluje kreativní přístup. Moderní technologie umožňují řešit problémy přenosu vzdělávacích informací (telekomunikace, distanční vzdělávání atd.), utváření dovedností (počítačové virtuální workshopy a simulátory atd.), automatizované řízení znalostí.